Фізика та астрономія

ФІЗИКА

10 – й клас

І семестр

ВСТУП

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.

КІНЕМАТИКА

1. Механічний рух та його види. Основна задача механіки. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху.

2. Траєкторія руху. Шлях і переміщення. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху.

3. Закон додавання швидкостей.

4. Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху.

5. Графіки руху.

6. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.

7. Рівномірний рух тіла по колу. Період обертання і обертова частота. Кутова швидкість.

ДИНАМІКА

1. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

2. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність.

3. Другий закон Ньютона.

4. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.

5. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння.

6. Сила тяжіння. Вага і невагомість.

7. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.

8. Рух тіла під дією кількох сил.

9. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.

10. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

11. Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії.

РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА

1. Основні положення спеціальної теорії відносності. Взаємозв’язок маси й енергії.

2. Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій.

ІІ семестр

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.

2. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.

3. Властивості газів. Ідеальний газ. Тиск газу.

4. Рівняння стану ідеального газу.

5. Газові закони. Ізопроцеси.

6. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара.

7. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.

8. Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

9. Будова та властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.

10. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування.

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

1. Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.

2. Перший закон термодинаміки.

3. Робота термодинамічного процесу.

4. Теплові машини. Холодильна машина.

11 – й клас

І семестр

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ І СТРУМ

1. Вступний інструктаж з техніки безпеки. Електричне поле, його напруженість і потенціал.

2. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми.

3. Електроємність. Конденсатори та їхнє використання в техніці. Енергія електричного поля.

4. Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму.

5. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота та потужність електричного струму.

6. Електричний струм у різних середовищах та його використання. Електропровідність напівпровідників.

7. Власна і домішкова провідність напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів.

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

1. Електрична і магнітна взаємодія. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

2. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.

3. Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Вплив магнітного поля на живі організми.

4. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.

5. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом. Змінний струм. Генератор змінного струму.

6. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

1. Коливальний рух. Гармонічні коливання. Амплітуда, період, частота коливань. Рівняння гармонічних коливань.

2. Вільні та вимушені коливання. Резонанс.

3. Математичний маятник та його період коливань.

4. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. (Ультразвук. Інфразвук).

5. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру.

6. Резонанс. Автоколивання. Утворення й поширення електромагнітних коливань.

7. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Шкала електромагнітних хвиль.

ХВИЛЬОВА ТА КВАНТОВА ОПТИКА

1. Розвиток уявлень про природу світла. Джерела і приймачі світла.

2. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання і розсіювання світла.

3. Відбивання і заломлення світла. Закони заломлення світла.

ІІ семестр

ХВИЛЬОВА ТА КВАНТОВА ОПТИКА (ПРОДОВЖЕННЯ)

1. Розвиток уявлень про природу світла. Джерела і приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання і розсіювання світла.

2. Відбивання і заломлення світла. Закони заломлення світла.

3. Лінзи. Побудова зображень в лінзах.

Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція світлових хвиль.

4. Дифракція світлових хвиль.

5. Поляризація світла. Неперервний спектр світла.

6. Дисперсія світла. Спектроскоп.

7. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль.

8. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

9. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.

10. Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка.

11. Світлові кванти. Маса, енергія та імпульс фотона. Фотоефект. Рівняння фотоефекту.

12. Застосування фотоефекту.

13. Люмінесценція. Тиск світла. Хімічна дія світла.

14. Квантові генератори та їх застосування.

15. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

12 – й клас

І семестр

АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

1. Вступний інструктаж з техніки безпеки. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома.

2. Квантові постулати Н.Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування.

3. Рентгенівське випромінювання. Розв’язування задач.

4. Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили і їх особливості. Стійкість ядер.

5. Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра. Ядерна енергетика та екологія.

ІI семестр

АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

1. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану.

2. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду.

3. Отримання і застосування радіонуклідів. Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.

4. Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання.

АСТРОНОМІЯ

12 – й клас

І семестр

1. Предмет астрономії. Її розвиток та значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії.

2. Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних світил. Астрономія та визначення часу. Типи календарів.

3. Небесні координати. Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. Закони Кеплера.

4. Методи та засоби астрономічних досліджень.

5. Земля і місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники.

6. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники.

7. Карликові планети. Малі тіла Сонячної системи – астероїди, комети, метеори. Дослідження планет за допомогою космічних апаратів. Етапи формування нашої планетної системи.

ІІ семестр

1. Фізичні характеристики Сонця. Будова та джерела його енергії. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.

2. Зорі та їх класифікація. Планетні системи інших зір.

3. Подвійні зорі. Фізичні змінні зорі. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.

4. Наша Галактика.

5. Будова й еволюція Всесвіту.

Кiлькiсть переглядiв: 116

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.